Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst voor zover hiervan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken in de bijzondere voorwaarden.

1. Prijs

De prijzen vermeld in de bijzondere voorwaarden zijn vast en definitief. Voor zover niet anders uitdrukkelijk vermeld is de leveringskost niet in de prijs inbegrepen.

2. Levering

De levering geschiedt in principe op de zetel/woonplaats van Het Geitenwollen Sokje, zodat het risico ook aldaar overgaat op de klant, behoudens indien overeengekomen is dat de goederen per post verstuurd worden aan de klant, in welk geval het risico overgaat bij ontvangst van de goederen door de klant.
Indien de goederen per post verzonden worden en deze bereiken de bestemmeling niet, dan is Het Geitenwollen Sokje enkel gehouden tot her-levering en kan zij nooit tot enige verdere schadevergoeding gehouden zijn.

3. Betaling

Betaling is verschuldigd voorafgaand of uiterlijk bij levering. Het Geitenwollen Sokje is gerechtigd niet tot levering over te gaan zolang de overeengekomen prijs niet integraal betaald is.
In elk geval is een verhoging van 10% met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2.500 EUR verschuldigd in geval van laattijdige betaling, alsmede een nalatigheidsintrest van 8%/jaar .
Indien de klant zijn bestelling niet binnen 10 dagen betaald heeft, heeft Het Geitenwollen Sokje bovendien het recht de bestelling als geannuleerd te beschouwen.

4. Aansprakelijkheid

Het Geitenwollen Sokje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade naar aanleiding van de levering of het gebruik van de geleverde goederen. Onder gevolgschade ressorteert o.m. eventuele laattijdige levering of her-levering, kosten gemaakt voor het in ontvangst nemen van de goederen, schade die het gevolg is van het gebruik van de goederen behoudens manifeste productiefout in welk geval de eventuele vergoeding maximaal de door de producent voorziene of aanvaarde garantie-vergoeding kan zijn, kortom elke schade die niet intrinsiek verbonden is aan het product zelf en de levering ervan.
In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de maximale tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij waar Het Geitenwollen Sokje zich verzekerd heeft tegen haar beroepsaansprakelijkheid.

5. In geval van verkoop

Klachten in geval van zichtbare gebreken, dienen binnen 8 dagen schriftelijk gemeld te worden, bij gebreke waaraan zij geen verder gevolg hebben.
Klachten in geval van verborgen gebreken dienen onmiddellijk na kennisname van het gebrek gemeld te worden. Een verborgen gebrek dient in de kiem aanwezig te zijn op het ogenblik van de verkoop. Een verborgen gebrek kan dus nooit het gevolg zijn van een gebruik, zelfs normaal, van het geleverde goed.
De bepalingen van het burgerlijk wetboek (art.1641-1649octies) inzake verborgen gebreken zijn verder van toepassing.

6. In geval van verhuur

In geval van verhuur van goederen geldt verder in het bijzonder dat de goederen na de verhuurperiode in ongeschonden en niet vervuilde staat dienen te worden terug bezorgd na beëindiging van de overeengekomen huurperiode. De gehuurde goederen dienen op het adres van Het Geitenwollen Sokje te worden terugbezorgd door de klant en dit op zijn kosten.
In geval het nazicht van de goederen niet tezamen met de klant kan geschieden (bv indien ze per post worden teruggestuurd), aanvaardt de  klant de vaststellingen die Het Geitenwollen Sokje op het ogenblik van controle doet als tegensprekelijk. Het Geitenwollen Sokje zal van haar vaststellingen onmiddellijk een digitale foto maken de welke als bewijs geldt van de toestand van de gehuurde goederen op het ogenblik van ontvangst.
Indien het goed geschonden of vervuild is bij ontvangst door Het Geitenwollen Sokje en niet meer redelijkerwijs in aanmerking komt voor een nieuwe verhuur, is de klant een vergoeding verschuldigd gelijk aan de normale verkoopsprijs van het gehuurde goed tenzij een eventuele herstelkost duidelijk lager is van de normale verkoopprijs.

7. Herroeping

De klant is gerechtigd de overeenkomst, middels het daartoe uitdrukkelijk voorziene document te herroepen binnen een periode van 14 dagen vanaf datum van ontvangstneming van de goederen doch uitsluitend indien het een verkoop op afstand betreft. De kosten van het terugzenden van het goed zijn ten laste van de klant.
Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de klant de onderneming op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage in de factuur van de bestelling De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de consument.
Herroeping kan niet meer geschieden van zodra de goederen gebruikt werden. In het bijzonder geldt dit voor het gamma van wasbare luiers waarvan de aard, de kenmerken en de werking zonder gebruik kunnen worden vastgesteld. De waardevermindering is alleszins, omwille van hygiënische redenen, gelijk aan 100%.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en partijen hebben de keuze de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken bevoegd conform art.624, 1°, 2° en 4° Ger.W.

Het Geitenwollen Sokje valt onder de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.